Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Convictus Joanna Kaczmarczyk ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej w obszarze szkoleń, kursów oraz coachingu z uwzględnieniemprzepisówart. 6 ust 1 pkt. a) b)c) f)ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacjiogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacjiwskazanych w punkcie2 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wyrażonej zgody –do czasu jej wycofania;

b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku zdziałalnością prowadzona przez Firmę przez okres do czasu zakończenia jej realizacji;

c) przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej dokumentacji księgoweji określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

d) przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Firmy w zakresiemarketingui promocji usług/produktów oferowanych przez Firmę oraz okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: info@kaczmarczykjoanna.pl lub tel. +48 791 100 737

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

9) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10) W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego,które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym sięz takim przekazaniem napodstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

11) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Firmę.